I første skoleperiode ligger fokus på planlæg­ning og klargøring af produktionsopgaver, betjening og overvågning af fx plastmaskiner og -anlæg samt arbejdsorganisering. Mate­matik afsluttes med en skriftlig eksamen.

I anden skoleperiode ligger fokus på lean-værk­tøjskassens indhold samt fejlfinding, repara­tion og vedligeholdelse. En uges valgfag er indlagt i modulet (fx kemi).

Teknisk engelskundervisning med mundtlig eksamen gennemføres ligeledes på modu­let.

I tredje skoleperiode vil diagram­forståelse, el-lære, valgfri specialefag i tre uger (gerne med plastindhold) og svendeprøve­træning være de bærende elementer.

Matematik
Der undervises på F-niveau (eller eventuelt E-niveau), hvilket svarer til 9. klasse. Vi gennemgår grundlæggende matematik. Dele af ti­merne indgår tværfagligt i forbindelse med de øvrige fag. Faget afsluttes sidst i 1. modul med to timers skriftlig prøve (merit gives, hvis du har gennemført 9. -10. klasses matematik).

Engelsk
Der undervises på F-niveau og E-niveau, som svarer til 9.-10. klasse. E-niveauet er 9.-10. klasses udvidet niveau. Faget afsluttes sidst i andet modul med en mundtlig eksamen.

Informationsteknologi
Undervisning i Word, Excel og PowerPoint. Faget bygges op omkring projekter fra de øv­rige fag, således at alle rapporter med tekst, beregninger og tegninger fremstilles på pc. Du kan ligeledes fremlægge dine rap­porter ved hjælp af PowerPoint. I øvrigt bruger vi internettet til diverse søg­ninger.

Produktion og service
Det gennemgående tema er lean. Hvad er det, og hvad bruger man det til? Vi ser på begreberne 5S, kaizen, SMED etc. Vær­distrømsanalyse bliver grundigt gennemgå­et, og du får mulighed for at udarbejde en sådan i praksis. I faget ser vi i øvrigt på kunders opfattelse af kvalitetskrav og for­ventninger.

Arbejdsmiljø
Vi ser her på, hvor og hvordan vi kan skaffe oplysninger om arbejdsmiljø. Hvad er et [SIDE 3] godt arbejdsmiljø? Ved arbejde i forbindelse med sprøjtestøbning ser vi specifikt på sikker­hed og miljø.

Arbejdsorganisering
Hvordan kan vi tilrettelægge og planlægge ar­bejdet, og hvilke værktøjer kan vi bruge? Hvordan kan jeg som person indgå optimalt i et samarbejde? Vi taler blandt andet om ’bløde’ discipliner, fx konflikthåndtering og personlig udvikling.

Fejlfinding og vedligeholdelse
Fejlfinding på elektriske installationer og almindelig vedligeholdelse af maskiner.

Produktionsudstyr
I uddannelsen tilpasses det produktionsudstyr, som vi underviser på, til de typer af produktions­virksomheder, som deltagerne kommer fra. Det kan fx være procesproduktion eller plastproduktion.

Materialelære
Grundlæggende viden omkring plast, plasttyper og anvendelse. Eventuelt grundlæggende plast

Opstart af maskiner
Maskinernes opbygning, virkemåde og drift. Omstilling af produktionen, farveskift osv. Bliver gennemført som projekt, hvor vi ser på økonomien, tidsforbrug, vægt­beregninger af emner, samt planlægning – fx ved brug af Gantt-kort. Du skal aflevere en skriftlig rapport, og ved fagets afslutning får du en stand­punktskarakter og et kursusbevis.

Grundlæggende plast indarbejdes i følgende fagområder: ‘Produktudvikling, produktion og service’, ‘Industriel produktion og arbejdsor­ganisering’, ’Fejlfinding, reparation og vedlige­hold’ og ‘Produktion’.

Plast trin 1 som valgfag
Fortsættelse fra grundlæggende plast. Ved fa­gets afslutning får du et kursusbevis. Plast trin 1 ansøges som valgfrit specialefag, der så vil være en overbygning på grundlæggende plast.

El-lære
Hvad er strøm? Du lærer om Ohms lov og effektloven, elek­triske symboler og simple elektriske kredse. Vi udarbejder simple diagrammer og laver praktiske øvelser og fejlfinding.

Pneumatik/hydraulik
Vi laver praktiske øvelser efter diagrammer. Du lærer om brugen af luftcylindre, ventiler og manometre.

Alle fagene afsluttes med en standpunktskarakter eller et kursusbevis.Kontakt uddannelsen
Kontakt Kursuscentret
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev