Alle kurser
Vælg kategori

Intro til medicinalindustrien (pakke nr. 95)

Periode: 5. august 2019 - 12. september 2019 Ledige pladser: 9
Periode: 21. oktober 2019 - 28. november 2019 Ledige pladser: 0

KursusstedErhvervsskolen Nordsjælland, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Varighed29 dage
Deltagerpris3658,00 kr.
Pris for ledige24288,60 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe24288,60 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelseIntro til medicinalindustrien (pakke nr. 95)
KontaktpersonTine B. Riber
Telefonnr4822 5303
EmailKursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere15
Navn:Fremstilling af steril batch, Steril 2
Skolefagkode:49324
Varighed:10,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:1240,00 kr.
Pris for ledige:8219,50 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:8219,50 kr.
Målgruppe:Uddannelsen retter sig primært mod ansatte i medicinalindustrien. Det forventes, at man har gennemført kurset 49323 Fremstilling af sterile lægemidler, Steril 1 - eller har tilsvarende kompetencer.
Formål:Du lærer, at varetage fremstilling af en steril batch efter GMP forskrifter, herunder foretage korrekt håndtering af sterile råvarer, primær emballage, formuleringer og dispenseringsformer.
Indhold:Deltageren kan selvstændigt varetage fremstilling af en steril batch efter GMP forskrifter, herunder foretage korrekt håndtering af sterile råvarer, primært emballage, formuleringer og dispenseringsformer. Med baggrund i viden om planlægning af miljømonitorering og anvendelse af monitoreringsmetoder kan deltageren foretage miljøkontrol efter udleverede forskrifter. Deltageren kan under hensyntagen til GMP-regler betjene og overvåge industrielle processer på sterilområdet samt foretage procesoptimering ved hjælp af selvinspektion og herunder medvirke til problemidentifikation samt problemløsning. Deltageren kan anvende korrekt arbejdsteknik og adfærd under rengøring og desinfektion.
Navn:Fremstilling af sterile lægemidler, Steril 1
Skolefagkode:49323
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:4219,75 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:4219,75 kr.
Målgruppe:Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.
Formål:Du kan efter deltagelse på kurset efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til personlig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder sterile omklædningsprocedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer samt klargøre udstyr til sterilisation.
Indhold:Med baggrund i lovregler for fremstilling af sterile lægemidler samt EU-guidens Tillæg 1 om fremstilling af sterile lægemidler, kan deltageren efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til personlig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder sterile omklædningsprocedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer. Deltageren kan arbejde med forskellige former for sterilisation således, at kontaminering af produkter undgås herunder arbejde korrekt med LAF-enheder i produktionslokaler til sterile produkter. Deltageren kan selvstændigt rengøre og desinficere samt klargøre almindeligt anvendt udstyr til sterilisation samt deltage i almindelig hygiejnekontrol.
Navn:GMP i praksis, GMP2
Skolefagkode:49293
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:372,00 kr.
Pris for ledige:2619,85 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:2619,85 kr.
Målgruppe:Uddannelsen retter sig primært mod ansatte i medicinalindustrien. Det forventes, at man har gennemført kurset 49284 Medicinalindustriel produktion, GMP1 - eller har tilsvarende kompetencer.
Formål:Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit som et værktøj til at forbedre kvaliteten ved fremstilling af lægemidler. Du lærer også at registrere og rapportere afvigelser og medvirke til, at afvigelser ikke opstår igen.
Indhold:Deltageren kan inden for egne operatøropgaver anvende viden om de faktorer, som har indflydelse på kvaliteten af lægemidler. Herunder kan deltageren med afsæt i enkle kommunikative redskaber og praktiske øvelser deltage i selvinspektion/intern audit som kvalitetsforbedrende værktøj i en lægemiddelproduktion. Endelig kan deltageren registrere og rapportere afvigelser, medvirke til at identificere årsager til disse samt indgå i dialog med kolleger med henblik på at forebygge, at afvigelser opstår igen.
Navn:Kvalitetskontrol for medicooperatører
Skolefagkode:40919
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:4219,75 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:4219,75 kr.
Målgruppe:Medarbejdere der opfylder AMU-lovens krav som AMU¿s udviklingsmålgruppe herunder særligt operatører og andre produktionsmedarbejdere beskæftiget i medico-industrien.
Formål:WEB-søgetekst:Kvalitetskontrol i relation til produktion af medico produkter og devices / medicinsk udstyr.
Indhold:Deltagerne kan med baggrund i krav til kvalitetsstyring af Medical Devices med grænseflade til medicinalproduktion, medvirke ved kvalitetskontrol af produktion. Deltagerne kan efterleve de krav, der stilles til stikprøveplaner, stikprøveudtagning, stikprøvekontrol, testning og rapportering i forbindelse med kvalitetskontrol. Deltagerne får forståelse for specifikationer og tegninger, og kan anvende dette i dagligt arbejde. Der arbejdes iht. Bekendtgørelsen om medicinsk udstyr samt de tilhørende ISO-standarder med grænsefladeforståelse for GMP. Deltagerne får kendskab til grundlæggende kalibrering og valideringsbegreber herunder beregninger af måleusikkerhed. Deltagerne kan arbejde med forskellige kontrolmålinger og anvende forskelligt måleudstyr, samt foretage opslag i relevante ISO-standarder. Der arbejdes med forståelse af tekniske tegninger, med relation til gældende kontrolarbejde af produktion, processer og produkter. Deltagerne kan udføre forskellige former for kvalitetskontrol, efter gældende procedure, stikprøveplaner og specifikationer herunder prøveudtagning, testning og rapportering.
Navn:Medicinalindustriel produktion GMP1
Skolefagkode:49284
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:4219,75 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:4219,75 kr.
Målgruppe:Ansatte samt personer, der søger arbejde i medicinalindustrien, og opfylder AMU-lovens krav som AMU´s udviklingsmålgruppe.
Formål:Du lærer på et grundlæggende niveau at arbejde og dokumentere efter gældende GMP-regler. Du lærer også, hvordan du håndterer råvarer, emballage og færdigvarer korrekt.
Indhold:Deltageren kan medvirke ved medicinalindustriel produktion efter gældende forskrifter og under overholdelse af GMP-regler. Deltageren kan under vejledning håndtere råvarer, emballage og færdigvarer korrekt. Deltageren kan endvidere gennemføre omklædningsprocedurer korrekt samt udføre rengørings- og desinfektionsprocesser på baggrund af kendskab til mikrobiologi. Deltageren kan under vejledning udfylde relevant dokumentationsmateriale.
Navn:Sikker adfærd i produktionen
Skolefagkode:49377
Varighed:1,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:186,00 kr.
Pris for ledige:790,00 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:790,00 kr.
Målgruppe:Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Formål:Du lærer at medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering. Du lærer også at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.
Indhold:Efter gennemført uddannelse kan deltageren på baggrund af viden om kommunikation og metoder til instruktion og feedback bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder, herunder at: Kende til og støtte formidlingen af virksomhedens sikkerhedsmål  Identificere barrierer for at få gennemført ændringer i sikkerhedsadfærd Gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd Give konstruktiv feedback
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev