Alle kurser
Vælg kategori

Nedrivning

Periode: 6. marts 2019 - 26. marts 2019 Ledige pladser: 0

KursusstedErhvervsskolen Nordsjælland, Peder Oxes Alle 4, 3400 Hillerød
Varighed15 dage
Deltagerpris1860,00 kr.
Pris for ledige10957,20 kr. Udgiften betales af jobcentret/kommunen. Gælder for ledige med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, samt kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Pris udenfor AMU-målgruppe10957,20 kr. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Tjek efteruddannelse.dk for alle regler.
UndervisningsformDagundervisning
Undervisningstid08:00-15:30
BeskrivelseNedrivning
KontaktpersonTine B. Riber
Telefonnr4822 5303
EmailKursusadm@esnord.dk
Minimum antal deltagere14
Navn:Grundlæggende faglig matematik
Skolefagkode:47669
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:372,00 kr.
Pris for ledige:1649,05 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:1649,05 kr.
Målgruppe:Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig matematik til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.
Formål:Deeltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig matematik med henblik på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.
Indhold:Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for faglig matematik og geometri med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kender geometriske figurer og kan beregne for eksempel areal og rumfang. Endvidere kan deltageren aflæse forskellige diagrammer som kurve-, søjle- og kassediagrammer. Endlig kan deltagern anvende formler og beregne simple ligninger og kender til præfikser i forbindelse med enheder, samt til potenser.
Navn:Nedrivning - materialehåndtering
Skolefagkode:45642
Varighed:5,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:620,00 kr.
Pris for ledige:3268,50 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:3268,50 kr.
Målgruppe:Personer der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.
Formål:Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle forskellige typer af bygge- og anlægskonstruktioner og håndtere de forskellige materialer sikkerhedsmæssigt korrekt og iht. gældende regler.
Indhold:Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle forskellige typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om hvilke materialetyper og sundhedsskadelige stoffer, der findes i de forskellige typer af bygge- og anlægskonstruktioner.Deltagerne kan håndtere de forskellige materialer iht. gældende regler for de enkelte materialer, således at hensynet til det ydre miljø, samt deres egen og andres sundhed og sikkerhed sikres.
Navn:Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer
Skolefagkode:48320
Varighed:3,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:372,00 kr.
Pris for ledige:2619,85 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:2619,85 kr.
Målgruppe:Nedrivere, sanerings- og andre bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivnings- og saneringsområdet.
Formål:Deltagerne kan nedrive, sanere og bortskaffe konstruktioner og materialer, der indeholder PCB, bly, øvrige tungmetaller samt chlorerede paraffiner, såvel indendørs som udendørs og kan i den forbindelse planlægge, vælge og udføre nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved nedrivnings eller saneringsarbejdets udførelse under hensyntagen til forventet langtidspåvirkning, som nedrivnings og saneringsarbejdere kan være udsat for.
Indhold:Deltagerne kan nedrive, sanere og bortskaffe konstruktioner og materialer, der indeholder PCB, bly og øvrige tungmetaller samt chlorerede paraffiner, såvel indendørs som udendørs på baggrund af viden om miljø, arbejdsmiljø samt sundhedsrisiko ved langtidspåvirkning af ovennævnte stoffer. Deltagerne kan planlægge nedrivnings- og saneringsarbejdets udførelse og i den forbindelse afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj, sikkerhedsudstyr og velfærdsforanstaltninger, samt udføre nødvendige foranstaltninger til at undgå spredning af skadelige stoffer til omgivelserne ved opbygning af sluse, tilslutning af suger og diverse filtre. Deltagerne kan desuden vælge og anvende nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr under hensyntagen til forventet langtidspåvirkning, som nedrivnings- og saneringsarbejdere i stor udstrækning kan være udsat for. Deltagerne kan endvidere træffe nødvendige foranstaltninger ved transport og bortskaffelse af affald, der indeholder nævnte stoffer, under hensyn til bestemmelserne om bortskaffelse af farligt affald og kommunale retningslinjer for farligt affald, samt foretage rengøring af sikkerhedsudstyr og slutrengøring på arbejdspladsen. Endelig kan deltagerne udføre relevant kvalitetssikring af det udførte nedrivnings-, sanerings- og bortskaffelsesarbejde.  
Navn:Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Skolefagkode:45845
Varighed:4,0 dage
Timer pr dag:7,4
Deltagerpris:496,00 kr.
Pris for ledige:3419,80 kr. (Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse)
Pris udenfor AMU-målgruppe:3419,80 kr.
Målgruppe:Uddannelsen henvender sig til personer der skal arbejde med asbestholdige materialer.
Formål:Deltagerne kan i henhold til gældende regler arbejde med asbestholdige materialer, samt medvirke ved nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand jf. Bekendtgørelse nr. 1088 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Indhold:Deltagerne kan i henhold til gældende regler arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med asbestholdige materialer, samt udføre nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand.Deltagerne kan udføre arbejdet ud fra kendskab til lovgrundlaget, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.Deltagerne kan udføre asbestsanering inden for forskellige arbejdsområder, fx nedrivning af bløde beklædningsplader eller fjernelse af asbestholdigt isolering i bygninger, tog eller skibe.Deltagerne kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på baggrund af kendskab til:- Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest- Materialer, der kan formodes at indeholde asbest- Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske eksponeringen- Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler- Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse- Nødforanstaltninger- Rengøringsprocedurer- Håndtering, emballering og bortskaffelse af affald- HelbredskontrolDeltagerne kan vurdere om arbejdet som helhed er planlagt forsvarligt for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, set i relation til: - Instruktionen fra arbejdsgiveren- Opgaven dvs. hvilket arbejde, der skal udføres, fx om der er tale om en mindre nedrivning (udskiftning af enkelte loftplader) eller fjernelse af et stort areal. Der kan også være tale om fjernelse af rørisolering eller cementbundne plader- Egen sikkerhed i forbindelse med forberedelsen til nedrivningen, opstilling af udsugnings- og ventilationsudstyr, opstilling af inddækning og sluse- Leverandørbrugsanvisninger på det tekniske udstyr samt på de personlige værnemidler- Det udleverede materiel, værktøjer og personlige værnemidler- Nedrivningsstedet, herunder afgrænsning og afskærmning fra omgivelserne- Afvigelser af betydning for en forsvarlig nedrivning eller fjernelse af de asbestholdige materialer, både af hensyn til egen sikkerhed og af hensyn til omgivelsernes sikkerhed, som skal rapporteres
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
Esnord sender 8-10 gange årligt nyheder om skolen og uddannelserne.


Jeg interesserer mig for:Tak for din tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrev